โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โครงการรณรงค์ให้เด็กไทยใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
วันที่ 14 กันยายน 2561
ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 

 

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการรณรงค์ให้เด็กใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ในกการใช้สื่อออนไลน์อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ในวัยกำลังเรียนรู้และใช้สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ - นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ข้อมูล - นางสาวปรวิศา  นำบุญจิตร์ และนางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะคะ