โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ ที่นำนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา ดนตรีคีตศิลป์ไทย (แขนงวิชาดนตรีไทย /คีตศิลป์ไทย /แขนงวิชาดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน) เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนของโรงเรียสาธิตฯ และพร้อมฟังการบรรยายพิเศษจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ในหัวข้อ"การสอนในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพและเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาที่ประกาศใช้ใหม่" 

 

ภาพ : นายทศพล  ยานันท์

ข้อมูล : นางสาวปรวิศา  นำบุญจิตร์ และนางสาวนิชชิมา บัวประเสริฐยิ่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะคะ