โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรมสาธิตพิชิตลูกน้ำยุงลาย 
วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562
ณ บริเวณชุมชนวัดกู่เต้า บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให
ม่

 

 
   

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสาธิตพิชิตลูกน้ำยุงลาย เพือรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยแผนกประถม มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 คณะครูและ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เดินรณรงค์ร่วมกับ อสม.ชุมชนวัดกู่เต้า และโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอทพิทอลในช่วงเช้า และช่วงบ่าย เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
สำหรับแผนกอนุบาล คณะครูและนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เดินรณรงค์ต่อต้านลูกน้ำยุงลาย บริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม่ ซึ่งทั้งสองกิจกรรม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8,9 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณชุมชนวัดกู่เต้า บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ