โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ต้อนรับนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
วันที่ 9 สิงหาคม 2562
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
   

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่กำลังเรียนวิชาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณของความเป็นครู รวมจำนวนทั้งสิ้น 26 คนเพื่อเข้าร่วมสังเกตการเรียนการสอน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 และนักศึกษาเอกการศึกษาปฐมวัยที่ เข้าร่วมสังเกตการสอนระดับชั้น ปฐมวัย จำนวนทั้งสิ้น 16 คน ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม - 27 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ