โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

กิจกรรมวันไหว้ครู และรับขวัญพวงคราม ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตฯ 

 

 
 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันไหว้ครู และรับขวัญพวงคราม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูอีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีไหว้ครู ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีการไหว้ครู ได้จัดกิจกรรมรับขวัญพวงครามเป็นการต้อนรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสาธิตฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตฯ 

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ