โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

                         วันแรกของการเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.เยี่ยมลักษณ์. อุดาการ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนในวันเปิดภาคเรียน และ แนะนำคุณครูชาวต่างชาติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ดังมีรายรายละเอียดดัังนี้

นางสาวกฤษณา วงค์ไทย สาขาวิชา การประถมศึกษา
นางสาวปรีชญา ทบลม สาขาวิชา การประถมศึกษา
นางสาวมัลลิกา ศุภอักษร สาขาวิชา การประถมศึกษา
นางสาวกัญญารัตน์ เผ่าศรีไชย สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
นางสาววราภรณ์ ปางแก้ว สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
นางสาวอนุธิดา อภิชัย สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
นางสาวอิสริยา ชุมภูศรี สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
นายบรรจง ทาคำปัน สาขาวิชา ดนตรีศึกษา
นางสาวธิดารัตน์ อะจิมา สาขาวิชา นาฏศิลป์
นายวรกิจ สัตยวงค์ สาขาวิชา พลศึกษา
นางสาวชลภัสสรณ์ นนท์ธีระจรูญ สาขาวิชา ภาษาจีน
นางสาวเกศสุดา จิระพงษ์สุวรรณ สาขาวิชา ภาษาจีน


โดยท่าน ผอ. ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะมีดังต่อไปนี้

  • การวางตนต่อครูประจำชั้น

– ให้ความเคารพนับถือ
– รายงานความเป็นไปของนักเรียนให้ทราบ เช่น พฤติกรรมทางบวกและทางลบตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
– ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเป็นรายคน
– ขอความร่วมมือในการแก้ปัญหานักเรียน
– มีสัมมาคารวะต่ออาจารย์ทุกท่าน
– แสดงความมีน้ำใจให้ความช่วยเหลือและความเป็นมิตรทั้งต่อหน้าและลับหลัง
– มีความจริงใจ เสมอต้นเสมอปลาย
– ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
– มีความสำรวมทั้งกาย วาจา ใจ

  • การวางตนต่อนักเรียน

– เอาใจใส่ในผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียน
– รักษาความดีงามของตนที่เป็นผลให้นักเรียนยอมรับด้วยความเคารพเลื่อมใส
– เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนตลอดจนทำตนให้เป็นที่วางใจแก่นักเรียนที่มาขอคำปรึกษาในปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
– มีความสนใจและพร้อมที่จะช่วยปรับปรุงชั้นเรียน
– มีความตระหนักว่า นักเรียนแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันและต้องให้ความสนใจโดยใช้หลักจิตวิทยาการเรียนรู้
– ให้ความยุติธรรมในการตัดสินการกระทำของนักเรียน
– มีความเมตตากรุณาต่อนักเรียนโดยเสมอภาค
– ให้กำลังใจแก่นักเรียนที่ปฏิบัติงานได้ดี
– แสดงความมีใจกว้าง อดทน อดกลั้นต่อสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
– ไม่นำความลับส่วนตัวของนักเรียนมาเปิดเผย

ข่าว โดย นายมนตรกฤต ญาณวชิรสกุล


รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะครับ