โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 9 คน ที่เข้ามาสังเกตการเรียนการสอนและร่วมทำกิจกรรมเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรม กับ นักเรียนโรงเรียนสาธิต ฯ โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์ปริยาพร กองคำ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่