โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ตามที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสรับสมัครนักเรียน          เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2561 เรียบร้อยแล้วนั้น 

          บัดนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการ สอบ สัมภาษณ์ และ ประเมินพัฒนาการ ระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ตามรายละเอียด และรายชื่อแนบท้ายประกาศ

(คลิก โหลดประกาศรายชื่อ)


รับเอกสารพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562  เวลา 08.30 – 15.00 น.  ณ ห้องสำนักงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เท่านั้น 

fims23434