โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม"สาธิตพิชิตลูกน้ำยุงลาย" โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงภัยอันตรายจากโรคไข้เลือดออก ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ มีการแสดงจากนักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ และการแสดงจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย