โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

เปิดเทอม วันแรก ปีใหม่ 2565 ปีการศึกษา 2564 โดยต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop COVID+ และรายงานการ ติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID และ  ต้องจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School isolation) สำหรับรองรับการดูแลรักษา เบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด-19 หรือผลตรวจ ATK เป็นบวก รวมถึงมี แผนเผชิญเหตุและมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด และ ต้องจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นอาณาเขตบริเวณในรูปแบบ Sandbox ในโรงเรียน 
 

270555913_1482306455486616_4926717146901913542_n.md.jpg 271719229_612596423363750_4135549001264933531_n.md.jpg 271529102_443238577264624_686995831540141058_n.md.jpg 271774669_352621773004472_1012822783719861724_n.md.jpg 271905841_1094536881295776_2083132440763416432_n.md.jpg 271529761_1636369203362001_4763300435284824150_n.md.jpg 271437576_987956925127900_2101680264050392633_n.md.jpg 271553495_2856430431313970_5409279586599193330_n.md.jpg