โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

วันศุกร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 
 

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ในวันศุกร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ และสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และคุณแม่ที่ได้อบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีของสังคม เข้าร่วมรับเกียรติบัตร “แม่ผู้เป็นแบบอย่าง”

 

ภาพ : บุคลากรโรงเรียนสาธิคฯ

ข้อมูล : นายทศพล  ยานันท์ และนางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะคะ