โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  ผลการสัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการนักเรียน
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 2

 

ตามที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 นั้น บัดนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้


ผู้ปกครองดำเนินการรายงานตัว
โดยรับเอกสารพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในวันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้องสำนักงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เท่านั้น
ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดทางโรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

 

(คลิก โหลดประกาศรายชื่อ)