โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th


                 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๕๙  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑  ได้เข้ามาประเมินนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ระดับจังหวัด

                 ซึ่งทางโรงเรียนได้คัดเลือกให้เด็กชายพีรศิลป์ ธนากรสิทธิ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เป็นตัวแทนนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้อง IBM ชั้น ๒ โรงเรียนสาธิตฯ  โดยมี อ.ดร.พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะครูให้การต้อนรับ

ซึ่งมีคณะกรรมการประเมิน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวน  3 ท่าน คือ

       1. นางมยุรา วรรณวัต

      2. นายนพดล โป่งอ้าย

      3. นายสมเดียว เกตุอินทร์ 

ดูรูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >>>  FACEBOOK.COM