โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

                 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ณ อาคาร27 ชั้น15 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศลเป็นประธาน และ (บรรยาย เรื่อง การสร้างวินัยเชิงบวกและการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้แก่ลูกรัก) โดย อาจารย์รณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิก สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และแจกผลการเรียนของนักเรียนให้แก่ผู้ปกครอง