โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง มาตรการจัดการเรียนการสอนช่วงในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

คลิกเพื่อดูเอกสารประกาศ !! >>>