โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง  แนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

ในช่วงภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(ฉบับที่ 5)

 

 

1.คลิกเพื่อดูเอกสารประกาศ ฉบับที่ 5 !! >>>

2.คลิกดาวน์โหลดเอกสารยืนยันการรับงบประมาณจากรัฐบาล เรียนฟรี 15 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563

3.ลิกดาวน์โหลดเอกสารใบสำคัญรับเงิน-เรียนฟรี-15-ปี-63 ชั้นอนุบาล

4.คลิกดาวน์โหลดเอกสารใบสำคัญรับเงิน-เรียนฟรี-15-ปี-63 ชั้นประถมศึกษา

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ