โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

         

            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
            ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสที่นักเรียน รร.สาธิตฯ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย โดยมีรศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ผลงานที่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวด 3 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลชนะเลิศระดับประถม จากการแข่งขันโครงการรณรงค์ด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี 2559 2.รางวัลการแข่งขัน The 12th Thailand National Cheerleading Championships 2016 (TNCC 2016) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ แบ่งออกเป็น 7 รางวัลได้แก่ คะแนนสูงสด Arm Motion Basic ระดับอายุ 7-12 ปี ประเภททีม , รองชนะเลิศอันดับ 1 Individual solo ระดับอายุ 7-12 ปี ประเภทเดี่ยว , รองชนะเลิศอันดับ 6 Individual solo ระดับอายุ 7-12 ปี ประเภทเดี่ยว , รองชนะเลิศอันดับ 7 Individual solo ระดับอายุ 7-12 ปี ประเภทเดี่ยว , รองชนะเลิศอันดับ 4 Cheer Dance ระดับอายุ 7-12 ปี ประเภททีม , รองชนะเลิศอันดับ 7 Double Cheer Dance ระดับอายุ 7-12 ปี ประเภทคู่และรองชนะเลิศอันดับ 11 Double Cheer Dance ระดับอายุ 7-12 ปี ประเภทคู่ ปิดท้ายที่รางวัลเกียรติคุณรางวัลดีเด่นระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น จากการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน Horse Award ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และพันเอกหญิงจิตรวดี จุลานนท์
ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบเกียรติบัตร นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนและได้เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตฯ อีกด้วยข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

คลิกชมภาพข่าว ทั้งหมด ได้ที่ Facebook >>>>