โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง  งดจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (on site) เป็นการชั่วคราว

ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา

ประกาศ  ณ  วันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564