โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3) ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
 

 

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับหลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3) ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ตำแหน่ง รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ รวมถึงการสร้างเครือข่าย การพัฒนาครูร่วมกันของครูในโรงเรียนโครงการพระราชดำริฯ ครูโรงเรียนสาธิตฯ อาจารย์มหาวิทยาลัย และสมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการ PLC/Coaching and Mentoring ไปสู่การยกระดับคุณภาพของโรงเรียนสาธิตฯ และยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับศิษย์เก่า หลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาพ : บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ

ข้อมูล : นายทศพล  ยานันท์ และนางสาวนิชชิมา  บัวประสริฐยิ่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะคะ