โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง   การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา  2563

รอบที่ 2

 

ระดับก่อนประถมศึกษา ดังนี้

1. ระดับชั้นเตรียมอนุบาล  อายุระหว่าง  2 -  3 ขวบ   จำนวน  32  คน

ระดับชั้นอนุบาล 1 , 2 , 3  ไม่มีการรับสมัคร

 

2. ระดับประถมศึกษา

ไม่มีการรับสมัคร

 

กำหนดการรับสมัครและทดสอบ

1.ยื่นใบสมัคร กรอกข้อมูล พร้อมหลักฐาน
และชำระเงินค่าสมัครที่สำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 11 – 26 กุมภาพันธ์  2563 
เวลา 08.30 - 15.30 น. ในวันและเวลาราชการ

 

2.เอกสารใบสมัคร ดังนี้

- Website  : www.satit.cmru.ac.th

- Facebook :  https://www.facebook.com/Satit.cmru.ac.th

- ติดต่อขอรับใบสมัคร ณ ห้องสำนักงานโรงเรียน ชั้น 1 ตึกแผนกประถม ในวันและเวลาตาม

 

3. ค่าสมัคร  จำนวน  100  บาท (ชำระเงินในวันที่ยื่นใบสมัคร)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตฯ

และทางเว็บไซต์โรงเรียน www.satit.cmru.ac.th  หรือhttps://www.facebook.com/Satit.cmru.ac.th

- สัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการนักเรียน วันที่ 2 มีนาคม 2563 

 

4. หลักฐานประกอบการมาแจ้งความจำนง

- สำเนาสูติบัตรช  จำนวน  1  ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ      

- รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว  จำนวน  2  ใบ

- ใบรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษาเดิม (ปพ.7)  ฉบับจริง   จำนวน   1  ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา –  มารดา อย่างละ จำนวน 1 ฉบับ   

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  ใบสำคัญการหย่า ฯลฯ (ถ้ามี) 

 ** หลักฐานเอกสารในการสมัครที่เป็นสำเนา ผู้ปกครองต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากหลักฐานไม่ครบ ทางโรงเรียนจะไม่รับสมัครและจะไม่รับพิจารณา **                                                                                             

 

5. วิธีการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก

- ใช้อายุเกณฑ์การศึกษา นับถึงวันที่  16 พฤษภาคม  2563

- ถ้ามีจำนวนมากเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ การคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารยื่นความ

จำนง และการสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และนักเรียน ตามกำหนดเวลา

- ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่  4  มีนาคม 2563   ณ  โรงเรียนสาธิตฯ และทางเว็บไซต์โรงเรียน  www.satit.cmru.ac.th  และ https://www.facebook.com/Satit.cmru.ac.th                 

- รายงานตัว พร้อมชำระเงิน วันที่  6 มีนาคม 2563  ณ ห้องสำนักงาน โรงเรียนสาธิตฯ

 

หมายเหตุ ให้ท่าน​อ่านเอกสาร ไฟส์แนบให้ชัดเจนอีกครั้งเพื่อประโยชน์ของบุตรหลานของท่าน

 

 
   

เอกสารแบบฟอร์มใบสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี้ 

ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563
รอบที่ 2 คลิก
ดาวน์โหลดที่นี้

คลิกเพื่อดูเอกสารค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 !! >>>