โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  ผลการประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์นักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2563
รอบที่ 2

 

 

 

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ให้ผู้ปกครองดำเนินการรายงานตัว

1. รับเอกสารพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
2. วันที่  6 มีนาคม 2563 เท่านั้น
3. เวลา 08.30 – 15.00 น.
4. ณ ห้องสำนักงาน โรงเรียนสาธิตฯ เท่านั้น
(ไม่ต้องนำนักเรียนมาในวันและเวลาดังกล่าว)        

ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดทางโรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์
และโรงเรียนจะพิจารณารายชื่อที่ขึ้นอันดับสำรองมารายงานตัวต่อไป

 

**หมายเหตุ ให้ท่าน​อ่านเอกสาร ไฟส์แนบให้ชัดเจนอีกครั้งเพื่อประโยชน์ของบุตรหลานของท่าน**

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตฯ และเว็บไซต์โรงเรียน www.satit.cmru.ac.th
หรือ https://www.facebook.com/Satit.cmru.ac.th                 

 


คลิกเพื่อดูเอกสารประกาศ !! >>>