โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

    ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง   ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา  2565

 

1. ระดับชั้นและจำนวนนักเรียนที่รับสมัคร

1.1 ระดับก่อนประถมศึกษาระดับชั้นเตรียมอนุบาล  อายุระหว่าง  2 -  3 ขวบ 
จำนวน  60  คน

1.2 ระดับชั้นอนุบาล 1 อายุระหว่าง  3 -  4 ขวบ
จำนวน  20  คน

1.3 ระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 ไม่มีการรับสมัคร หากมีความประสงค์ให้ยื่นใบสมัคร

ตามระเบียบขั้นตอนการรับสมัคร และทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบภายหลัง

 

2. ระดับประถมศึกษา

2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   อายุระหว่าง  6 – 7 ปี
จำนวน  105  คน

2.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ไม่มีการรับสมัคร หากมีความประสงค์ให้ยื่นใบสมัคร

ตามระเบียบขั้นตอนการรับสมัคร และทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบภายหลัง

 

กำหนดการรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร  พร้อมกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
และแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน 

ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสาร
และชำระเงินค่าสมัครเป็นเงินสด  จำนวน 100 บาท/คน  

 ณ สำนักงานธุรการ ชั้น 1  อาคารประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 มกราคม 2565
เวลา 08.30 - 15.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) 

 

 

เอกสารแบบฟอร์มใบสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี้ 

ประกาศ ขยายเวลาสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 คลิกดาวน์โหลดที่นี้

อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา และค่าอื่น ๆ ปีการศึกษา 2565 คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี้ 

 

3.  หลักฐานประกอบการมาแจ้งความจำนง

3.1  สำเนาสูติบัตรของนักเรียน (ผู้ปกครองเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)     จำนวน   1  ฉบับ

3.2  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (ผู้ปกครองเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)     จำนวน  1  ฉบับ

3.3  รูปถ่ายนักเรียน ปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว หรือ ขนาด 3 x 4 นิ้ว     จำนวน  2  ใบ

(รูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)

3.4  ใบรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษาเดิม (ปพ.7) ฉบับจริง     จำนวน  1  ฉบับ

3.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา – มารดา

อย่างละจำนวน  1  ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

3.6  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (กรณีมีผู้ปกครอง)

จำนวน  1  ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

3.7  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ กรณีมีโรคประจำตัว/ความพิการ หลักฐาน การเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถ้ามี) 

 

4.  วิธีการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก

4.1 ใช้อายุเกณฑ์การศึกษา นับถึงวันที่  16  พฤษภาคม  2565

4.2 ถ้ามีจำนวนมากเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ การคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารยื่นความจำนง
และการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน ตามกำหนดเวลา

4.3 ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 16.30 น.)
ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตฯ
เว็บไซต์โรงเรียน  www.satit.cmru.ac.th 
https://www.facebook.com/Satit.cmru.ac.th                 

4.4 รายงานตัว พร้อมชำระเงิน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2565
ณ โรงเรียนสาธิตฯ

 

กำหนดการ

1. ยื่นเอกสารใบสมัคร พร้อมหลักฐาน และชำระเงินค่าสมัคร 100 บาท
วันที่ 17 - 28 มกราคม 2565

*** บุคลากร ปฏิบัติงานที่บ้าน 4 - 14 มกราคม 2565 (WORK FROM HOME)

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์ 
วันที่  4 กุมภาพันธ์  2565 

3. ประเมินพัฒนาการนักเรียน และสัมภาษณ์ผู้ปกครองพร้อมนักเรียน
วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2565

3. ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

4. รายงานตัว พร้อมชำระเงิน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์  - 1 มีนาคม 2565

ประกาศ ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตฯ และทางเว็บไซต์โรงเรียน www.satit.cmru.ac.th
และ https://www.facebook.com/Satit.cmru.ac.th

 

ระดับปฐมวัย

     เตรียมอนุบาล    อายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ ก่อน 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน
     อนุบาล 1         อายุต้องครบ 3 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน
     อนุบาล 2         อายุต้องครบ 4 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน
     อนุบาล 3         อายุต้องครบ 5 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียนระดับประถมศึกษา
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   (ประถมศึกษาปีที่ 1 อายุต้องครบ 6 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน และผ่านการศึกษาระดับปฐมวัย)

หมายเหตุ ทางโรงเรียนรับนักเรียนตามเกณฑ์ ตาม พรบ.การศึกษาปี 2550