โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2563 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รอบโครงการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 5 คนได้แก่
1. เด็กหญิงนัทธชยา ทวยหาญรักษา
2. เด็กหญิงฐิติกานต์ บริรักษ์
3. เด็กชายณิชภูมิ สกุลศิริกร
4. เด็กชายพัชรดนัย ถาวราคม
5. เด็กหญิงกานต์สินี ชัยวารินทร์

โรงเรียนสาธิตฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเราอีกครั้งนะคะ