โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

             เมื่อวันที่ 6 ก.ย.59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจากเขตพื้นที่คือ 1. นายเฉลิมศักดิ์ ธนะชัยขันธ์ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ชม.1 2. นางสิริพร ไชยรินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 3. นางวิริน วันสมสกุล ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เสนอราชื่อนักเรียน คือ ด.ช.พีรศิลป์ ธนากรสิทธิ์ เข้าประเมินในครั้งนี้ ประเภทโรงเรียนประถมขนาดใหญ่

 


และได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้บริหารจากคณะครุศาสตร์ มาร่วมรับฟังการประเมินครั้งนี้ อีกทั้ง ครูภูมิปํญญามาร่วมสนับสนุนข้อมูลนักเรียนในการประเมินครั้งนี้ คือ แม่ครูวราภรณ์ ไชยวงค์ญาติ และพ่อครูศรัณ สุวรรณโชติ ประธานบ้านสล่าเจิงล้านนา

  

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด  คลิกที่นี่ >>>>