โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ) ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ผ่านการทดสอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม  Dyned และ โปรแกรม Neo study เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย