โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี กำหนดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของเรา รวมทั้งรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านภาษาไทย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม "วันภาษาไทย" โดยมีกิจกรรมการ แสดงดนตรีจากวงสาธิตแบรนด์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย