โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการปฎิบัติงาน และกำหนดค่าเป้าหมายเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของโรงเรียนกับแผนงานโครงการ และวิเคราะห์องค์ประกอบของแผนปฎิบัติการประจำปี พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย