โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาภายใต้โครงการ Project Approach บูรณาการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นักเรียนระดับชั้น อนุบาล 2/2 และอนุบาล 3/2 ได้ทัศนศึกษา ในหัวข้อ “ละอ่อนน้อยนั่งรถไฟชมธรรมชาติ จาก สถานีรถไฟเชียงใหม่ ไปยัง วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566

โดยมีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมโยงและต่อยอดทักษะความรู้จากการเรียนในห้องเรียนสู่ประสบการณ์จริงนอกชั้นเรียน ซึ่งอนุบาล 2/2 เรียนโครงการรถไฟ และ อนุบาล 3/2 เรียนโครงการ Nature is all around us