โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการ
ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 2

   ....................................................................

 

ตามที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว นั้น 

บัดนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2562  ตามรายละเอียด และรายชื่อดังเอกสารแนบ

 

(คลิก โหลดประกาศรายชื่อ)

 

กรุณา อ่าน และ ทำความเข้าใจอย่างละเอียด นักเรียนไม่มาสัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการ ใน  วันและเวลา  ดังกล่าว ทางโรงเรียนจะถือว่าท่านสละสิทธิ์