โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่าน ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>>>>>>