โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ได้ทำการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2565 ในการนี้ รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง และได้รับเมตตาจาก พระครูธีรสุตพจน์ ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เจ้าอาวาส วัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่ ประธานสนามสอบ กล่าวให้โอวาท โครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565 ได้จัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการสอบธรรมศึกษา มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 และ ถือเป็นมหาวิทยาลัยแรกในเขตภาคเหนือที่ดำเนินโครงการสอบธรรมศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเผยแผ่และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการดำเนินชีวิตประจำวัน  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ชั้น15 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย