โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมภายใต้ชื่อโครงการ " เด็กยุคใหม่ ใส่ใจมารยาทงาม " ให้กับนักเรียนระดับชั้นป.4-5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันเพิ่งประสงค์และให้มีความรู้คู่คุณธรรม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณห้องประชุมชั้น 3 อาคารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย