โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการฝึกอบรม คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่เข้าร่วมการสัมนาในหัวข้อ "โครงการประกันคุณภาพการจัดการความรู้ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทบทวนแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 " พร้อมร่วมกันทำกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2565 ณ ริมดอย รีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย