โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “วันลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2562คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  122 / 2562

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการ “วันลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับประถมศึกษา

สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562