โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “วันลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับปฐมวัย คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  ที่  145 /2560

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการ “วันลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา ๒๕60

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับปฐมวัย 

ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560