โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๔ “นครสวรรค์เกมส์”คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  144 / 2560

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ 

ครั้งที่  24  “นครสวรรค์เกมส์”

ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560