โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 

 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  67  / 2563

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา 2564

สั่ง ณ วันที่  31 สิงหาคม 2563