โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องลมชัก (Epilepsy)คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  105 / 2560

เรื่อง  มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องลมชัก (Epilepsy)

ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560