โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อม คัดเลือก นักกีฬาและกรีฑา กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 42 “นครสวรรค์เกมส์”คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 103 / 2560

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อม คัดเลือก นักกีฬาและกรีฑา

กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์  ครั้งที่ 42 “นครสวรรค์เกมส์”

ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560