โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันไข่ตกตึก และชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวิชัยวิทยาคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่   94 / 2561
เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันไข่ตกตึก
และชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวิชัยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561