โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ฝึกคำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร ประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ แผนกปฐมวัย สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  141 / 2560

เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร ประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ 

สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แผนกปฐมวัย

ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560