โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั้ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Better English Learning; Imagining the Future”คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   140 / 2560

เรื่อง  มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

“Better English Learning; Imagining the Future”

ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560