โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั้ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “วันลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษาคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 139 / 2560

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการ “วันลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับประถมศึกษา

ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560