โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม”คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  106 / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

“ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม

สั่ง  ณ  วันที่  29  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕61