โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่  49 / 2564
เรื่อง  มอบหมายการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

สั่ง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564