โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ณ ค่ายลูกเสือสนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  85  / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

ณ ค่ายลูกเสือสนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 

สั่ง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562