โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “วันภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2562คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  82  / 2562

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “วันภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2562
 

สั่ง ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562