โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมการจัดงานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  80 / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมการจัดงานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน

และต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562

สั่ง ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562