โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   79 / 2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา  2562

สั่ง ณ 19 กรกฎาคม 2562