โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรจัดเตรียมสถานที่และควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Day Camp ลูกเสือ – เนตรนารี 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่  74 / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรจัดเตรียมสถานที่และควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
Day Camp ลูกเสือ – เนตรนารี
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


สั่ง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562